1_10 – Divrej Tora – Mikec 5779

Sretan vam blagdan Hanuke!