Return to Religija i tradicija

10 zapovijedi

1 A izgovori B-g sve ove riječi, rekavši:

2 Ja sam VJEČNI, B-g tvoj, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće robova.

3 U tebe neće biti drugih bogova predamnom!

4 Nećete izrađivati za sebe likove, niti bilo kakve slike od onoga, što je na nebu gore ili od onoga što je na zemlji dolje ili od onoga što je u vodi ispod zemlje!

5 Nećete im se klanjati niti im služiti, jer ja sam VJEČNI, B-g tvoj, revnostan B-g, koji pohodi grijehe otaca na djeci, do trećeg i četvrtog (pokoljena), onih koji me mrze,

6 A postupam s ljubavlju prema tisućama (pokoljenja) onih koji me ljube i koji čuvaju moje zapovijedi.

7 Nećete uzimati Ime VJEČNOG, B-ga svojega, uzalud jer VJEČNI neće oprostiti onome, koji uzima ime njegovo uzalud.

8 Sjećaj se dana šabata, da ga držiš svetim.

9 Šest dana radi i učini sve poslove svoje,

10 a sedmi dan je šabat VJEČNOM, B-gu tvojemu. Nećeš činiti niti jedan posao, ni ti ni sin tvoj ni kći tvoja, ni sluga tvoj ni sluškinja tvoja ni stoka tvoja ni stranac koji se nalazi unutar tvojih vrata.

11 Jer šest dana stvarao je VJEČNI nebo i zemlju, more i sve što je u njima, a u sedmi dan je otpočinuo. Zato je blagoslovio VJEČNI dan šabata i posvetio ga.

12 Poštujte oca svojega i majku svoju, da ti se produže dani tvoji na zemlji koju ti VJEČNI, B-g tvoj, daje!

13 Nećete počiniti umorstvo!

(14) Nećete počiniti preljuba!

(15) Nećete krasti!

(16) Nećete dovesti lažnog svjedoka protiv svog bližnjeg! 14

(17) Nećete žudjeti za kućom bližnjega svojega! Nećete žudjeti za ženom bližnjega svojega, ni za slugom njegovim, ni za sluškinjom njegovom, ni za volom njegovim, ni magarcem njegovim, ni za bilo čime što pripada bližnjemu tvojemu!”