Divrej Tora – 2_04 – Bešalah 5781

Sretan vam blagdan Tubišvat!
Gut šabes/Šabat šalom veTubišvat sameah