Divrej Tora – 5_09 – Haazinu 5780

Gut šabes/Šabat šalom.
Gmar hatima tova